IFOMU YOPHAKAMISO YONYULO LWAMALUNGU AMA-3 EBHODI YEZOKHENKETHO YASEKAPA KWINTLANGANISO YONYAKA YE-15 ENGOWAMA-23 OKTOBHA 2019


INKQUBO YOPHAKAMISO YONYULO LWAMALUNGU AMA-3 EBHODI YEZOKHENKETHO YASEKAPA KWINTLANGANISO YONYAKA YESHUMI ELINESIHLANU YEZOKHENKETHO LWASEKAPA

Ngokuvumelana nesolotya 9.2 loMgaqo-siseko, inkqubo yophakamiso yamalungu eBhodi anyuliweyo igqitywa yiBhodi ngale ndlela:

1) Uphakamiso lufanele lwenziwe ngokubhala kwifomu elungiselelweyo.
2) Xa ukhetha umphakanyiswa, nceda ucinge ngezi mfuneko ngokuvumelana nokuyileka kweBhodi ngale ndlela:

1. Umele abe nguMnini weShishini eliNcinci okanye eliPhakathi okanye abe yiNgqonyela ePhezulu kwiShishini eliKhulu;
2. Umele abe nemfaneleko yokugunyaziswa okanye amava eminyaka elishumi ubuncinane, ubuncinane kobu bugcisa bulandelayo:

a. Ubugcisa bezoLwazi noShishino;

b. iZimali neAkhawuntingi; okanye
c. Uhlolo-zincwadi neMingcipheko.

3. Amava athe tyishi kulo naliphi na kula macandelo ayintloko kuya kuba luncedo (kodwa akunyanzelekanga):

a. Iindawo Zokuhlala Ezincinci Ukuya kutsho kweziPhakathi;
b. Ukhenketho Lokushishina (MICE);
c. Umkhenkethisi;
d. Inkampani Elawula Ezohambo (DMC); okanye
e. Ubugcisa ne-eCommerce.

Bonke abagqatswa bafanele bakulungele ukungena kwezi nkqubo zilandelayo ngokuvumela iCTT ukuba:

•Iqhube uhlolo ngokomgangatho wexesha bekule ntlangano;
•Benziwe uhlolo lwerefrensi nolwekhredithi; kuze
•Kuqinisekiswe ukuba banokuma okuhle na ngokuphathelele ulwalamano lwabo ne CTT.

3) Faka isikhuthazo:
a) Ukuba uphakamisa wena, sebenzisa ibhokisi yamagqabaza engezantsi ukuze ukhuthaze ukubandakanyeka kwakho ngokuzimisela kukhenketho, amava akho kwishishini lokhenketho kunye/okanye imibono yakho echuliweyo kwezentengiselwano. Inkcazelo oyifakayo ayimele kudlula kumagama angama-300.
b) Ukuba uphakamisa elinye ilungu, elo lungu liya kucelwa ukuba lifake isikhuthazo nge-imeyili.

4) Umhla wokuvalwa kweziphakamiso: Ngeye-17h00 ngolwesibini, 24 Septemba 2019.

5) Lwakuba lufunyenwe uphakamiso lwakho yaye ziphunyeziwe neemfuneko zophakamiso, umphakanyiswa uya kucelwa ukuba afake isishwankathelo esinamaphepha ama-2 esichaza ukubandakanyeka kwangoku koMphakanyiswa kwezokhenketho, amava kushishino lwezokhenketho kunye/okanye imibono echuliweyo kwezentengiselwano aze asinike ubuncinane iirefrensi ezintathu esinokuqhagamshelana nazo, iidilesi zeimeyili; okanye ukuba unika irefrensi yomphathi, nceda
usinike.

6) Kanti kuya kufuneka ufake nezi zinto zilandelayo:
a) Inkcazelo emfutshane engobomi bakho engadluliyo kumagama angama-250.
b) Umfanekiso wentloko namagxa akho.

Ukuze uncede abo banokuba ngabaphakanyiswa bagqibe enoba banokulungela ukunyulwa kusini na, nceda udawnlowude uxwebhu oluthi ImiSebenzi NeeMbopheleleko ZeBhodi Ye-CTT olucacisa oku
kulandelayo:

a. Ubumfihlo nokungatyhilwa, obumele busayinelwe ngawo onke aMalungu eBhodi esakuba enyuliwe.
b. Imilinganiselo, imisebenzi neembopheleleko zaMalungu eBhodi.
c. Ikhowudi yokuziphatha.

Ikopi yoMgaqo-siseko iyafumaneka xa icelwa kwi-Ofisi Eyintloko Yokhenketho eKapa, kulo naliphi na iZiko leeNdwendwe leZokhenketho laseKapa okanye ungayidawnlowuda apha.

Nceda u-imeyilele ku- nominations@capetown.travel okanye uqhagamshelane no-Lee-Ann van Niel ku021 487 6800 ukuze ufumane nayiphi na inkcazelo engakumbi. Umhla wokuvalwa kweziphakamiso: Ngeye-17h00 ngolwesibini, 24 Septemba 2019.

  • Ukuba uphakamisa wena

    Nceda ubhale igama lakho elipheleleyo neenkcukacha zeshishini ukuze ulungele ukunyulwa njengelungu leBhodi yezoKhenketho yaseKapa

 

  • Ukuba uphakamisa elinye ilungu

    nceda ubhale igama lalo elipheleleyo neenkcukacha zeshishini ukuze lilungele ukunyulwa njengelungu leBhodi yezoKhenketho yaseKapa