IFOMU YOPHAKAMISO

YONYULO LWAMALUNGU AMABINI EBHODI YEZOKHENKETHO YASEKAPA

KWINTLANGANISO YONYAKA YE-14 ENGOWAMA-24 OKTOBHA 2018

INKQUBO YOPHAKAMISO YONYULO LWAMALUNGU AMA-3 EBHODI YEZOKHENKETHO YASEKAPA KWINTLANGANISO YONYAKA YESHUMI ELINESINE YEZOKHENKETHO LWASEKAPA

Ngokuvumelana nesolotya 9.2 loMgaqo-siseko, inkqubo yophakamiso yamalungu eBhodi anyuliweyo igqitywa yiBhodi ngale ndlela:

 1. Uphakamiso lufanele lwenziwe ngokubhala kwifomu elungiselelweyo.
 2. Xa ukhetha umphakanyiswa, nceda ucinge ngezi mfuneko ngokuvumelananokuyileka kweBhodingale ndlela:
 • Umphakanyiswa umele abe nobuchule kweZobugcisa/ezeNtengiselwano okanye kwezeZimali/i-Akhawuntingi/uHlolo-zincwadi neeNgozi;
 • Abaphakanyiswa bamele baqinisekise ukuba bathobela iimfuneko ze-B-BBEE ze-CTT apho omnye wabagqatswa abaphakanyiswayo kumele abe yindoda aze omnye abe libhinqa luze ukhetho lunikwe abagqatswa abamnyama;
 • Umphakanyiswa umele avumele i-CTT yenze uhlolo kwisikhundla anaso (ubuncinane abe yimanenja enkulu) okanye umnini-shishini njengoko kufanelekile;
 • Umphakanyiswa umele atyhubele inkqubo yohlolisiso oluphathelele kumatyala nolwaphulo-mthetho kwakunye nohlolo lweerefrensi; yaye
 • Umphakanyiswa umele abe nokuma okuhle ngokuphathelele kulwalamano lwakhe ne-CTT nabo basebenzisana nayo.
 1. Faka isikhuthazo:
  1. Ukuba uphakamisa wena, sebenzisa ibhokisi yamagqabaza engezantsi ukuze ukhuthaze ukubandakanyeka kwakho ngokuzimisela kukhenketho, amava akho kwishishini lokhenketho kunye/okanye imibono yakho echuliweyo kwezentengiselwano. Inkcazelo oyifakayo ayimele kudlula kumagama angama-300.
  2. Ukuba uphakamisa elinye ilungu, elo lungu liya kucelwa ukuba lifake isikhuthazo nge-imeyili.
 2. Umhla wokuvalwa kweziphakamiso: Ngeye-17h00 NgoMvulo, 01 October 2018.
 3. Lwakuba lufunyenwe uphakamiso lwakho yaye ziphunyeziwe neemfuneko zophakamiso, umphakanyiswa uya kucelwa ukuba afake isishwankathelo esinamaphepha ama-2 esichaza ukubandakanyeka kwangoku koMphakanyiswa kwezokhenketho, amava kushishino lwezokhenketho kunye/okanye imibono echuliweyo kwezentengiselwano aze asinike ubuncinane iirefrensi ezintathu esinokuqhagamshelana nazo, kunye needilesi zee-imeyile; okanye ukuba unika umqondiso wecandelo, nceda ungababonelela ngomonde.
 4. Kanti kuya kufuneka ufake nezi zinto zilandelayo:
  1. Inkcazelo emfutshane engobomi bakho engadluliyo kumagama angama-250.
  2. Umfanekiso wentloko namagxa akho.

Oops! We could not locate your form.

Ukuze uncede abo banokuba ngabaphakanyiswa bagqibe enoba banokulungela ukunyulwa kusini na, nceda udawnlowude uxwebhu oluthi ImiSebenzi NeeMbopheleleko ZeBhodi Ye-CTT olucacisa oku kulandelayo:

 1. Ubumfihlo nokungatyhilwa, obumele busayinelwe ngawo onke aMalungu eBhodi esakuba enyuliwe.
 2. Imilinganiselo, imisebenzi neembopheleleko zaMalungu eBhodi.
 3. Ikhowudi yokuziphatha.

Ikopi yoMgaqo-siseko iyafumaneka xa icelwa kwi-Ofisi Eyintloko Yokhenketho eKapa, kulo naliphi na iZiko leeNdwendwe leZokhenketho laseKapa okanye ungayidawnlowuda apha.

Nceda u-imeyilele ku- nominations@capetown.travel okanye uqhagamshelane no-Lee-Ann van Niel ku-021 487 6800 ukuze ufumane nayiphi na inkcazelo engakumbi. Umhla wokuvalwa kweziphakamiso: Ngeye-17h00 NgoMvulo, 01 October 2018.